Alapszabályunk

A

Malátabarát Egyesület
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya


A Malátabarát Egyesület (továbbiakban: Egyesület) taggyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően, a hatályos jogszabályokkal összhangban az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint határozza meg az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Az egyesület neve:  Malátabarát Egyesület.
2. § Az Egyesület székhelye:  1112 Budapest, Cseresznye utca 17.
3. § Az Egyesület az 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) értelmében létrejött jogi személy, amelyet a Fővárosi Törvényszék 13933/2011 számon tart nyilván. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, jogképessége kiterjed mindazokra a jogokra és kötelezettségekre, amelyek jellegüknél fogva nem csupán az emberhez fűződhetnek.
4. § Az Egyesület határozatlan időre jött létre.
5. § Az Egyesület képviselője: az Elnök.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA, TEVÉKENYSÉGE

6. § Az Egyesület célja
1. a maláta alapú italok fogyasztói kultúrájának erősítése.
2. a maláta alapú italok pozitív és negatív tulajdonságainak ismertetése.
3. a gyártók és fogyasztók közötti kulturális kapcsolat megteremtése.
4. a nemzetközi tradíciók hazai bemutatása.
5. a társadalom tájékoztatása a kevésbé ismert italok tulajdonságáról.
6. a pályakezdő sör- és szeszipari szakemberek támogatása.
7. az innováció felkarolása.
8. sör- és szeszipari termékekkel kapcsolatos fogyasztói érdekek képviselete.

7. § Az Egyesület tevékenysége
Az Egyesület tevékenysége elsődlegesen Magyarország területére terjed ki. 
Az 6. §-ban részletesen körülírt céljait az alábbi tevékenységek gyakorlásával kívánja megvalósítani:
1. Az Egyesület tevékenysége a Magyarország területére terjed ki. 
2. Megkeresi és együttműködésre kéri fel azokat a szakembereket, kutatókat, gyártókat, akik az egyesület céljai érdekében tudásukat és képességeiket rendelkezésre bocsátják. 
3. Tudománykommunikációs feladatokat lát el.
4. Ismertető és oktató foglalkozásokat szervez.
5. Találkozókon, kiállításokon vesz részt. 
6. Folyóiratokban publikál. 
7. Szemináriumokat szervez oktatási intézményekben. 
8. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 
9. Működését a helyi média és szakmai lapok segítségével széles körben ismerteti, lehetővé téve bárki számára a tevékenységbe való bekapcsolódást. 
10. A rendelkezésére álló eszközökkel támogatja a célokhoz kötődő tudományos tevékenységet és ezek eredményeinek nyilvánosságra hozását. 
11. Egészségügyi kampánytevékenységet végez.
12. Kapcsolatrendszert épít ki a közép- és felsőoktatási intézményekkel, ifjúsági civil szervezetekkel. 
13. Munkáját összehangolja az Európai Unió ezirányú tevékenységeivel és projektjeivel.
14. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A fenti tevékenységi kör a Civil tv. 2. § 20. pontja alapján – a 19. pontra is tekintettel - közhasznú tevékenységnek minősül.
III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

8. § Tagfelvétel
1. Az Egyesület tagja lehet minden, az Egyesület céljait elfogadó természetes személy, jogi személy, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a tagfelvételi eljárás feltételeinek megfelel. 
2. A tagsági viszony kérelemre, két tag ajánlása mellett az Elnök jóváhagyó döntésével jöhet létre. A kérelmet az Elnök 30 napon belül köteles elbírálni. 
3. A tagfelvételt kérő személy az Elnök jóváhagyást megtagadó döntésével szemben fellebbezéssel élhet, amelyet a Taggyűléshez címezve lehet az Elnökhöz 8 napon belül benyújtani. A fellebbezést a soron következő Taggyűlés köteles elbírálni.
4. A tagsági viszony kezdete az írásbeli kérelem esetén az Elnök, illetve fellebbezés esetén a Taggyűlés jóváhagyó határozata elfogadásának a napja.

9. § A tagsági viszony megszűnése
1. A tagsági viszony megszűnik a tag
a)      kilépésével,
b)      kizárásával,
c)      halálával, valamint
d)      az Egyesület megszűnése esetén.
2. A kilépési szándékot az Elnöknek címzett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni. 
3. A tagsági viszony kilépéskor az írásbeli nyilatkozatnak az Elnökhöz való megérkezése napján, kizáráskor a jogerős döntés napján szűnik meg, halál esetén a tag halálának napján.
10. § A tag kizárása
1. Az Elnök kizárhatja a tagot, ha
a)  a tag vétkes magatartásával súlyosan megszegi az alapszabályt;
b)  a tag tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival, vagy veszélyezteti a célok megvalósulását, illetve sérti az Egyesület jó hírnevét;
c)  a tag felszólítás ellenére tagdíjfizetési kötelezettségének egy éven keresztül nem tesz eleget.
2. Kizárásról az Elnök hivatalból, vagy bármely tagnak az írásban, indoklással ellátott indítványára határoz. A kizárási eljárásról a tagot értesíteni kell, a védekezés lehetőségét számára biztosítva. A kizárás tényéről történő értesítés során tájékoztatni kell a tagot a jogorvoslat lehetőségéről.
3. Az Elnök haladéktalanul értesíti a tagot a kizárás tényéről.
4. Az Elnök kizárást kimondó határozatával szemben a tag a Taggyűléshez a határozatról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül fellebbezhet. A fellebbezést a Taggyűlés 60 napon belül köteles elbírálni.
5. A fellebbezésnek a kizárást elrendelő határozattal szemben halasztó hatálya van.
 11. § A tag
1.      Részt vesz az Egyesület tevékenységében.
2.      Az Egyesületen belül választói jog illeti meg, és bármely tisztségre választható.
3.      Javaslatot tesz az Elnök tevékenységére vonatkozóan.
4.      Fizeti a Taggyűlés által meghatározott tagdíjat.
5.      Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat   és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti.
6. Szavazati joggal rendelkezik a Taggyűlésen.
 12. § A pártoló tag
1. Részt vesz az Egyesület tevékenységében.
2. Véleménnyilvánítási és tanácskozási joggal részt vehet a Taggyűlésen.
3. Fizeti a Taggyűlés által meghatározott mértékű pártoló tagi tagdíjat.
4. Egyebekben a pártoló tagra megfelelően kell alkalmazni az Alapszabály 8.-10. §-ait. 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

13. § Az Egyesület szervei és tisztségviselői
1. a Taggyűlés
2. az Elnök
3. a Főtitkár
4. az Egyesület felelőssége a harmadik személyekkel szemben fennálló tartozásáért az Egyesület teljes vagyona erejéig fennáll. Sem az Egyesület tagjainak, sem a tisztségviselőinek nem áll fenn mögöttes felelőssége az Egyesület tartozásaiért.
5. A tisztségviselők által harmadik személynek e minőségükben okozott kárért az Egyesület tartozik felelősséggel.
6. A tisztségviselők kötelesek e minőségükben úgy eljárni az Egyesület érdekében, ahogyan az a hasonló pozícióban lévő személytől általában elvárható. A tisztségviselő az e minőségében az Egyesületnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
7. Az Egyesületen belüli kommunikáció eszközeként elfogadott az Egyesület levelezőlistája, honlapja illetve a közösségi média felületei (így különösen az Egyesület Facebook csoportja). Az ezeken a felületeken közzétett üzenetek az elküldésük napján kézbesítettnek tekintendőek.
14. § A Taggyűlés
1. A Taggyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll. 
2. A Taggyűlést az Elnök - a tagok írásbeli értesítése mellett - a napirendi pontok közlésével legalább évente egyszer köteles összehívni úgy, hogy a tagsági díj megszavazása napirendi pontként szerepel. A meghívó igazolható módon legalább 10 nappal a taggyűlés időpontja előtt a tagokhoz meg kell, hogy érkezzen. 
3. Az Elnök köteles összehívni a Taggyűlést, ha azt a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri, valamint ha bíróság a Taggyűlés összehívását elrendeli
4. A Taggyűlés jogosult az Egyesület működését illetően minden kérdésben határozatot hozni. A Taggyűlés kizárólagos hatásköre
a)         elfogadni és módosítani az Alapszabályt.
b)        dönteni a tagdíj mértékéről.
c)         megválasztani, illetve visszahívni a 13. §-ban felsorolt tisztségviselőket, ha azok feladatukat nem látják el.
d)        elbírálni az Elnök döntéseivel szembeni fellebbezéseket.
e)         dönteni az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről vagy feloszlásáról.
5. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok többsége jelen van. Határozatképtelenség esetén 30 napon belül az Elnök újabb Taggyűlést köteles összehívni, amely változatlan napirend mellett a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesezt a meghívóban előzetesen fel kell tüntetni
6. A Taggyűlésen jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges
a)      az Alapszabály módosításához.
b)      az Egyesület megszűnésének, vagy más szervezettel való egyesülésének kimondásához.
c)      Az elnök és a főtitkár visszahívásához.
7. Az elnök és a főtitkár megválasztása, illetve visszahívása titkos szavazással történik.
  
15. § Az Elnök
1. az Egyesület tisztségviselője, aki felelős az Egyesület ügyintézéséért. Ennek keretében jogosult munka-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni és az Egyesület esetleges munkavállalóival (megbízottaival) szemben gyakorolja a munkáltatói (jogosulti) jogokat;
2. megbizatása határozatlan időre szól;
3. önállóan képviseli az Egyesületet;
4. önállóan gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot;
2. személyét a Taggyűlés választja, megbízatása határozatlan időre szól
3. két Taggyűlés között irányítja az Egyesület tevékenységét;
4. előkészíti és összehívja a Taggyűlést, vezeti a Taggyűlés üléseit;
5. gondoskodik a Taggyűlés határozatainak végrehajtásáról;
6. elkészíti az Egyesület költségvetését;
7. felügyeli az Egyesület gazdálkodását; 
8.  javaslatot tesz évente a tagdíj összegéről a Taggyűlésnek;
9.  dönt a tagok felvételéről és kizárásáról;
10.  az Egyesület céljait, feladatait és működését érintő ügyekben állásfoglalást ad ki;
11.  tevékenységéről beszámol a Taggyűlésnek;
12.  Bizottságot, illetve munkacsoportot hozhat létre a tagokból illetve pártoló tagokból;
13. vezeti az Egyesület gazdálkodását;
14. hatáskörét szükség esetén ideiglenesen átruházhatja a Főtitkárra.
  
 16. § A Főtitkár
1. javaslatot tesz az Egyesület működését érintő ügyekben;
2. megbizatása határozatlan időre szól;
3. javaslatokat tesz az Elnök munkájához;
4. intézkedik az Egyesület működését érintő ügyekben;
5. szükség esetén ideiglenesen eljár az Elnök hatáskörében, az Elnök kifejezett írásbeli felhatalmazása alapján;
6. vezeti az Egyesület ügyvitelét;
7. közreműködik a Taggyűlés üléseinek előkészítésében;
8. eljár mindazon ügyekben, amelyekkel az Elnök vagy a Taggyűlés megbízza.

 V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
 17. § Gazdálkodás
1. Az Egyesület bevételei származhatnak:
a)    a tagok által befizetett tagdíjakból
b)   kívülálló személyek támogatásából
c)   egyéb forrásokból
3. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 
4. Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az Elnök állapítja meg.
5. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a 6. §-ában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, alárendelt jelleggel végez. Az ilyen tevékenységből származó jövedelmét az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében kell felhasználni.
6. Az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet, így az éves összes bevétele hatvan százalékát nem érheti el, illetve nem haladja meg a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele.
7. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az létesítő okirat 7. §-ában meghatározott tevékenységére fordítja.
 VI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
18. § Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. 
19. § Az Egyesület vagyonáról
1. megszűnése esetén - esetleges hitelezők kielégítését követően - vagyonáról az alapszabály előírása alapján a Taggyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
2. ha a feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után a Malátabarát Egyesület tulajdonába kerül, a Malátabarát Egyesület céljainak megvalósítása érdekében.
VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 21 fő pontból és 5 oldalból áll. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) rendelkezései az irányadók.
21. §  Az Alapszabály elfogadásakor lép hatályba.
 
Elfogadta a Taggyűlés, Budapesten, 2013. november 5-én.Csörgics Gábor Mátyás sk.

elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése